018-13 03 26 info@grindstolpen.se

Mina önskemål

Till mina efterlevande

EFTER MIN DÖD 

Till mina efterlevande. Jag har tänkt igenom hur jag önskar att saker ordnas i och med min bortgång.  

❑ Min önskan är att ni efterlever mina önskemål.
❑ Min önskan är att detta ses som ett förslag och vägledning.

Ort och datum: …………………………………………………………………………………  

Namnteckning: ………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande: …………………………………………………………………………………..

Denna handling finns i …………… ex. 

Denna handling bör förvaras hemma så att den är lättillgänglig för dina närstående.

 

BEGRAVNINGSFORM
Det finns olika sätt att utforma en begravning. Det första valet är att bestämma jordbegravning eller kremering.

Jag har valt: ………………………………………………..

Om inget val görs får anhöriga bestämma begravningsform.

 

GRAVSÄTTNING 

Grav för kista eller urna
Vid jordbegravning eller kremering kan gravsättning ske i befintlig grav eller i ny grav, som upplåts kostnadsfritt i 25 år. På en sådan gravplats kan en gravsten eller annat minnesmärke placeras.

Minneslund
Gravsättning i minneslund är ett helt anonymt gravskick. De anhöriga är inte med när askan grävs ner. De vet heller inte den exakta gravplatsen. Gravsten eller annat minnesmärke tillåts inte.

Askspridning
Spridning av askan över hav eller fjäll ombesörjs av de anhöriga. Tillstånd meddelas av Länsstyrelsen i det län där askan skall spridas när det blir aktuellt. Tillstånd ges om platsen är lämpad för spridning av aska och om askan hanteras på ett pietetsfullt sätt.

Jag önskar att gravsättning sker:  

❑ I en befintlig grav eller en ny grav på ………………………………… kyrkogård.
❑ Minneslund på …………………………………kyrkogård.
❑ Askspridning över………………………………fjäll/hav.

 

GRAVSTEN

❑ Jag överlåter till mina anhöriga att bestämma om utformning av gravsten eller annat minnesmärke.
❑ Jag vill ha gravsten med texten……………………………………………………………  

KISTA

❑ Jag överlåter till mina anhöriga att bestämma kistan.
❑ Jag vill att kistan ser ut på följande sätt (material, färg).
……………………………………………………………………………………………

URNA

❑ Jag överlåter till mina anhöriga att bestämma urna.
❑ Jag vill att urnan ser ut på följande sätt (material, färg).

…………………………………………………………………………………………..  

KISTDEKORATION

❑ Jag överlåter till mina anhöriga att bestämma kistdekoration.
❑ Jag vill att församlingens bårtäcke används.
❑ Jag vill att min kista dekoreras på följande sätt (färg på blommor, ljus, foto eller personlig sak).
……………………………………………………………………………….

SVEPNING/ KLÄDSEL I KISTAN

❑ Jag överlåter till mina anhöriga att bestämma.
❑ Jag vill ha mina egna kläder på mig i kistan. Ange gärna speciella önskemål.
…………………………………………………………………………………………….

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST ELLER BORGERLIG CEREMONI

❑ Jag är medlem i Svenska kyrkan och vill ha begravningsgudstjänst i enlighet med Svenska kyrkans ordning.

❑ Jag vill ha en borgerlig ceremoni.

❑ Jag överlåter till mina anhöriga att bestämma om kyrklig eller borgerlig ceremoni.

❑ Jag vill att begravningen sker i …………………………………………… kyrka/kapell. 

❑ Annan plats ………………………………………..…………………..………….

❑ Ange eventuella speciella önskemål:……………………………………………..

❑ Jag vill inte ha en ceremoni enligt ovanstående alternativ utan på följande sätt: …………………………………………………………….

 

MUSIK OCH PSALMER

❑ Jag överlåter till mina anhöriga att bestämma om musik och psalmer.
❑ Jag vill att följande psalmer och/eller annan musik framförs.
…………………………………………………………………………………………….

 

ATT INFORMERA ANDRA OM MIN DÖD 

❑ Annonsens utformning och var den skall publiceras överlåter jag till de efterlevande att bestämma.

❑ Jag vill ha följande symbol: t ex enkelt kors, fågel, blomma, foto, båt m.m:
………………………………………………………………………………………………..

❑ Jag vill ha följande dikt eller vers: 

…………………………………………………………………………………………………….

❑ Jag vill att annonsen skall föras in i följande tidningar:

……………………………………………………………………………………………………

❑ Istället för blommor kan de sörjande skänka pengar till 

 ………………………………………………………………………………………………. 

❑ Jag vill att efterlevande kontaktar följande personer, eftersom de troligtvis inte har tillgång till tidningen:

……………………………………………………………………………………………………. 

MINNESTUND

❑ Jag överlåter till mina anhöriga att avgöra minnesstundens utformning

❑ Jag vill att minnesstunden efter begravningsakten har följande utformning,
t.ex. lokal, förtäring, dryck:
…………………………………………………………………………………………………….

TESTAMENTE

Jag har skrivit ett testamente.
Mitt testamente skrevs den …………………………… /……………………………
Det har bevittnats av………………………………………..och……………………………………
Det finns förvarat i …………………………… exemplar.
Det ena har……………………………… och det andra har ……………………………………

 

FÖRSÄKRINGAR OCH BANKER

Namn på mina försäkringsbolag:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Namn på mina banker:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mina inloggningsuppgifter, lösenord och koder gällande tex. mail, mobil, Facebook etc.: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

OBDUKTION 

❑ Jag tillåter obduktion om det behövs för att fastställa dödsorsaken.
❑ Om det är av intresse för medicinsk utveckling.
❑ Jag tillåter inte obduktion.

  

ORGANDONATION

Ja eller nej till donation? Om du inte har tagit ställning i den frågan eller inte meddelat ditt beslut så antas du ha svarat ja. Men frågan går först vidare till dina närstående.

Därför är det viktigt att du redan nu klargör ditt ställningstagande inför organdonation.

Läs gärna broschyren om transplantationslagen som finns på Apoteket. Där finner du nyttig information inför ditt ställningstagande, som du kan framföra på tre sätt:  

1. Genom att tala med dina närstående.
2. Fylla i Socialstyrelsens donationskort som finns i Apotekets broschyr.Förvara ditt donationskort tillsammans med dina övriga identitetshandlingar.
3. Du kan anmäla dig till donationsregistret. En sådan anmälan finns också tillgänglig i Apotekets broschyr. 

Tänk på att det alltid är den sist lämnade uppgiften som gäller, vare sig du gjort den känd genom att tala med dina närstående, fyll i donationskort eller anmäl dig till donationsregistret. 

EGNA ANTECKNINGAR
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Med denna knapp kan du ladda ner texterna ovan direkt till din dator