018-13 03 26 info@grindstolpen.se

När en person dör hamnar den dödes tillgångar och skulder i ett dödsbo. Det är de som ärver den avlidne (dödsbodelägarna) som företräder dödsboet och tar hand om det tills arvsskiftet är klart och dödsboet upphör. Dödsbodelägarna är också ansvariga för att göra en bouppteckning.

Vad är en bouppteckning?

Förenklat kan man säga att en bouppteckning är en handling som anger vem som är avliden, vilka som ärver den döde, om det finns några juridiska handlingar som påverkar arvet samt en förteckning över den dödes och ev. efterlevande makas tillgångar och skulder dagen.  

När ska bouppteckningen göras och vad används den till?

Bouppteckningen ska göras inom 90 dagar efter dödsdatumet. Sedan har man ytterligare en månad på sig att skicka in den för registrering till Skatteverket.

Originalet skickas sedan tillbaka och fungerar som en legitimationshandling för dödsboet för visa vilka som har rätt att representera dödsboet och för att så småningom kunna göra ett arvskifte. Den behövs bland annat för att:

  • Avsluta konton på banken
  • Sälja bostäder och mark
  • Sälja aktier och andra värdepapper

Vem är ansvarig för att bouppteckningen görs?

Det är dödsbodelägarna som har ansvar för att bouppteckningen blir gjord. Ofta är det änkan, änklingen, barnen eller en nära släkting som bor i närheten.

Kan jag göra bouppteckningen själv?

Många gånger går det bra att göra bouppteckningen själv. Hur omfattande det är beror på dödsboets storlek och arvssituationen. Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. Var noga med att inte blanda ihop bouppteckningens olika roller och se till så att ni håller er till tidsplanen om ni väljer att göra den själv. Läs mer på Skatteverkets hemsida (länk). Dit kan du också ringa för att få svar på dina frågor.

När bör man ta hjälp?

För större dödsbon, eller om du saknar grundläggande kunnande inom ekonomi och juridik, är det bra att ta hjälp av en jurist, ekonom eller annan kunnig person. Även arvssituationen kan göra att det ibland kan vara bra att ta hjälp, tex när det finns barn som inte är gemensamma eller för att alla ska hålla sams.

Om det saknas pengar i dödsboet

Om det saknas pengar i dödsboet när begravningskostnaderna är betalda behövs ingen bouppteckning. Då kontaktas socialkontoret på kommunen som gör en dödsboanmälan som ersätter bouppteckningen.

Ta hjälp av oss

Grindstolpen har ett samarbete med Verahill familjejuridik, som hjälper till med bouppteckningar, testamenten och annan juridik gällande dödsfall. Behöver ni hjälp kontakta Grindstolpen på 018-130326 eller www.verahill.se/kontakt .