018-13 03 26 info@grindstolpen.se

I Sverige finns det något som heter gravrätt, det betyder att alla människor som är svenska medborgare har rätt till en gravplats i 25 år. Efter 25 år kan betala en summa för att förlänga gravrätten. Gravrätten är en av sakerna som den så kallade begravningsavgiften bekostar. Om inte den döde själv haft önskemål om gravsättning är det närmast anhörig som fattar beslut om hur den avlidne ska tas om hand. Här nedan går vi igenom vilka olika sätt det finns för att gravsätta din anhörig.

Begravning med kista

När man begraver kistan (oftast i anslutning till begravningsakten) görs det i en kistgrav för en eller flera kistor. Ibland används en grav som redan finns som tex en familjegrav eller en grav med tidigare avliden maka eller make. Med graven medföljer en gravrätt i 25 år och graven märks ut med en gravsten och du får smycka graven med blommor i en rabatt om du vill.   

Begravning av aska

Här nedan beskrivs olika sätt för att begrava askan efter kremering:

  • Urnsättning innebär att urnan begravs i en kistgrav eller en sk urngrav. Urngraven är mindre än kistgraven och rymmer enbart urnor. Gravplatsen har en gravrätt. Till graven köper du en gravsten och det går fint att plantera blommor.
  • Minneslund är ett gemensamt område där man gravsätter askan anonymt. Därför får inte anhöriga närvara vid gravsättning. Antingen grävs askan ner eller strös ut ovan mark. Skötsel och underhåll sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Det finns en gemensam plats för smyckning med snittblommor och gravljus.
  • Askgravplats är en gravplats där man gravsätter askan i ett gemensamt område. Till skillnad från minneslunden markeras den enskilda graven och anhöriga får vara med vid gravsättning. Graven har gravrätt och rymmer oftast minst två urnor/askpåsar. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln och du betalar en engångsavgift för någon form av namnskylt/sten samt skötseln, ibland ingår en påse för askan.
  • Askgravlund är en form av minneslund. Till skillnad från gravsättning i minneslund är anhöriga välkomna att vara med vid gravsättning som görs med urna eller askpåse. På en gemensam plats sätts namnbrickor upp som talar om vilka som vilar i askgravlunden. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av askgravlunden. Du betalar en avgift som bekostar avgiften för skylt och montering.

Spridning av aska utanför begravningsplats

Ibland önskar man sprida askan på en plats som hade betydelse för den avlidne. Platsen får inte vara nära bebyggelse, tomtmark, sjöar och vattendrag eller där människor ofta vistas. Det vanligaste är att sprida askan över vatten. Du söker efter tillstånd hos Länsstyrelsen som kommer att be dig markera var askan ska spridas på en karta, ibland behöver du tillstånd från markägaren.