018-13 03 26 info@grindstolpen.se
Det saknas pengar till begravningen. Vem betalar?

Ibland saknar den döda personen tillgångar och det finns inga pengar till begravningen. Om det helt saknas medel kan man ansöka om begravningshjälp hos kommunen där den avlidne är folkbokförd. Ungefär 7 % av begravningarna i Sverige bekostas helt eller delvis med hjälp av bistånd från kommunerna.

Begravningshjälp är ett ekonomiskt bistånd som man ansöker om hos socialkontoret genom att göra en sk dödsboanmälan. Vilka kostnader som berättigar till begravningshjälp och hur mycket som ersätts skiljer sig åt från kommun till kommun. I Uppsala är summan för närvarande 13950 kr till begravningen samt 9300 kr till gravstenen (2019).

Dödsboets tillgångar på dödsdagen och eventuella inkomster efter bestämmer om man får begravningshjälp och hur mycket som ska betalas ut. Tänk därför på att dödsboets tillgångar bör vara orörda om ni behöver söka begravningshjälp eftersom dessa räknas av från maxbeloppet man kan få i bidrag. Om dödsboet har betalat andra skulder efter dödsdagen kompenseras inte det av bidraget.

Om ni misstänker att det kan finnas dåligt med medel för begravningen tänk på att göra en uppskattning av tillgångarna för att se om de räcker till begravningskostnaderna.

Betala ej några räkningar innan du tar kontakt med socialkontoret. Kostnaderna för begravningen är en prioriterad kostnad och skall betalas i före andra räkningar. Be betalningsmottagarna om uppskov med betalningen tills det är klarlagt om det kommer att finnas några tillgångar. Hänvisa till att det är ett dödsbo och förklara att boutredning ska göras pga att det saknas tillgångar.

Finns det inga tillgångar i dödsboet eller om pengarna enbart räcker till begravningen gör kommunen en dödsboanmälan till Skatteverket. Bifoga en kopia av dödsboanmälan när du skickar en begäran till fordringsägarna om att skriva av skulderna. Arvingar ärver inte skulderna, utan skulder som inte kan betalas med tillgångar ur dödsboet avskrivs.

Om det saknas pengar i dödsboet behöver man oftast inte göra någon bouppteckning utan dödsboanmälan räknas som en enklare variant av denna. Undantaget är om det finns fast egendom eller tomträtt, om det finns testamente eller äktenskapsförord eller om dödsboets ekonomi är komplicerad.